Privacyverklaring

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Job Dura Fonds acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en bewaren. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Job Dura Fonds is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4-6-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruikmaking van ons systeem voor het indienen van een aanvraag of het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van het door u gevraagde of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • naam en e-mailadres

Indien u een aanvraag bij ons indient, vragen wij tevens uw:

  • geslacht, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Behandeling aanvragen / contactformulier

Indien u bij ons een aanvraag indient of gebruik maakt van ons contactformulier, maken wij voor de behandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. De gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard zolang als naar de aard van de aanvraag of de inhoud van uw vraag nodig is voor de volledige beantwoording en behandeling daarvan. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Job Dura Prijs

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de volgende wijze op de hoogte brengen van ontwikkelingen over of uitnodigen voor de Job Dura Prijs:

  • per e-mail

Iedere e-mail van ons met betrekking tot de Job Dura Prijs bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Indien dat nodig is voor een goede behandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Zo kunnen wij indien u bij ons een aanvraag indient uw gegevens doorgeven aan ons secretariaat en onze administrateur. Zij zijn betrokken bij de (financiƫle) afwikkeling van uw aanvraag.

Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ons gehele beleid, waaronder ons privacybeleid, vindt u terug op de pagina Beleid van deze website.