Beleid

Stichting Job Dura Fonds tracht haar doelstelling te bereiken door het doen van uitkeringen aan instellingen en projecten zoals bedoeld in haar doelstelling en door het twee jaarlijks organiseren en uitreiken van de Job Dura Prijs. Of een instelling respectievelijk project in aanmerking komt voor steun door Stichting Job Dura Fonds wordt te allen tijde minimaal getoetst aan de doelstelling van Stichting Job Dura Fonds. In ieder geval dient een instelling die een uitkering ontvangt zich bij de besteding van het uitgekeerde bedrag te richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend.

Het bestuur gaat niet eerder over tot het toekennen van een uitkering dan nadat het voldoende is geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag. In ieder geval vergewist het bestuur zich bij het nemen van het besluit eerst van het algemeen nut beogende karakter van het doel waarvoor de uitkering is bestemd. Het bestuur kan aan het verstrekken van de uitkering voorwaarden verbinden.

Stichting Job Dura Fonds werft geen aanvullende middelen. De aanvullende middelen kunnen worden gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten; en
• overige baten.

Het vermogen van Stichting Job Dura Fonds wordt beheerd door een externe vermogensbeheerder. Uitgangspunt is dat het vermogen van Stichting Job Dura Fonds in stand blijft en anderzijds een rendement levert voor beheerkosten en het uitkeren van bijdragen zoals in de doelstelling bedoeld.

Bekijk het volledige beleidsplan 2021-2024
Bekijk het Privacybeleid JDF

Activiteiten

2023
Bekijk hier het publicatieformulier 2023 ten behoeve van de publicatieplicht ANBI Stichtingen.

Het bestuur van Stichting Job Dura Fonds heeft in het boekjaar 2023 tweemaal vergaderd en - in lijn met de doelstelling van de stichting - uitkeringen verstrekt respectievelijk toegezegd aan ruim dertig instellingen of projecten. Verder is in oktober 2023 het thema voor de Dura Prijs 2024 gekozen. Dat is ‘Luwte in de Stad’. De uitreiking vindt plaats in 2024.

Er is geen voornemen om voor het komende boekjaar een belangrijke beleidswijziging door te voeren.