Aanvragen

Doe de quickscanElk jaar verstrekt Stichting Job Dura Fonds subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien. Op deze wijze draagt het fonds bij aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot €10.000. De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer €7.500. Het bestuur sluit toekenning van een enkel hoger subsidiebedrag niet uit. Indien u overweegt een hoger bedrag aan te vragen dan €10.000, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op.

Een aanvraag bij Stichting Job Dura Fonds dient via deze website te worden ingediend. U komt in de aanvraagmodule na het invullen van de quickscan hiernaast (na het klikken op de button treft u de quickscan aan als u naar beneden scrollt). Met de quickscan wordt nagegaan of uw project of initiatief voldoet aan de basiscriteria van het fonds.

Het bestuur van Stichting Job Dura Fonds komt twee keer per jaar in een vergadering bijeen om te beslissen over de toekenningen. Daarnaast zijn er twee schriftelijke beoordelingsronden door het bestuur. Het bureau van Stichting Job Dura Fonds bereidt de besluitvorming voor het bestuur voor, bezoekt zo nodig projecten of aanvragers vooraf, toetst de aanvraag aan de criteria voor toekenning en heeft mogelijk contact met de samenwerkingspartners voor specifieke expertise of advies.

Een aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting. Criteria voor subsidietoekenning zijn:

 1. het project of initiatief dient een relatie te hebben met de gebouwde omgeving van groot Rotterdam. Hieronder wordt verstaan: het project of initiatief dient met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben.
 2. het project of initiatief dient de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls te geven of te helpen opbloeien. Daarmee wordt een verschil gemaakt en Stichting Job Dura Fonds levert daaraan een wezenlijke bijdrage.
 3. Een project of initiatief is bij voorkeur eenmalig en van blijvende aard.

Voorts let het bestuur van Stichting Job Dura Fonds op:

 1. maatschappelijke creativiteit.
 2. waarden als ‘sympathiek, dichtbij en benaderbaar’.
 3. de omvang en mate van commercialiteit van de aanvragende instelling en de inzet van vrijwilligers.
 4. de financiële positie van de aanvragende instelling en het ontbreken van (mede)financieringsmogelijkheden

Daarnaast heeft het bestuur van Stichting Job Dura Fonds - mede vanwege het grote aantal aanvragen dat ons bereikt - een sterke voorkeur uitgesproken voor projecten van blijvende aard die met fysiek bouwen te maken hebben en worden tijdelijke activiteiten, festivals , boeken, onderzoeken, andere publicaties en films in beginsel niet ondersteund (tenzij deze onmiskenbaar met architectuur of bouw te maken hebben). Voor verduurzamingsprojecten bij sportverenigingen is een samenwerking aangegaan met Rotterdam SportSupport. 

Onder de regio ‘groot Rotterdam’ wordt door het bestuur in beginsel het Rijnmond-gebied verstaan.

Verder moet een aanvraag minimaal voldoen aan de volgende inhoudelijke eisen:

 • omschrijving van het project of initiatief en van de aanvrager;
 • doelstelling van het project of initiatief;
 • aard en tijdsduur van het project of initiatief;
 • begroting met duidelijke toelichting;
 • wijze van financiering van het project of initiatief
 • beschrijving van financiële positie aanvrager (bij voorkeur blijkend uit jaarstukken);
 • opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage;
 • uittreksel Kamer van Koophandel;
 • eventuele niet genoemde andere relevante zaken.

Wij maken u er op attent dat het Job Dura Fonds de regel hanteert dat een project daadwerkelijk binnen een jaar na onze toezeggingsdatum moet zijn gerealiseerd. Is dit niet het geval of niet mogelijk, dan worden wij daar – net als bij eventuele wijzigingen in het project – graag bijtijds over geïnformeerd. Ontvangen wij geen nader bericht over de realisatie, dan beschouwen wij de aanvraag na het verstrijken van deze termijn van een jaar als vervallen.

Agenda beoordelingsmomenten 2024:

 • bestuursvergadering april 2024 (uiterste ontvangstdatum: 10 maart 2024) 
 • schriftelijke ronde juli 2024 (uiterste ontvangstdatum: 10 juni 2024)
 • bestuursvergadering oktober 2024 (uiterste ontvangstdatum: 15 september 2024) 
 • schriftelijke ronde december 2024 (uiterste ontvangstdatum: 10 december 2024)

Kijkt u voor passende fondsen ook eens naar de 'fondsenzoeker' op www.rotterdamsefondsen.nl.

Stichting Job Dura Fonds
Postbus 21611
3001 AP ROTTERDAM
t. 010 – 282 31 31

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.